On Monday the 26th, Eran will be speaking at the 57th Israeli Conference of the Israeli Geographical Association. The talk, at the Geography of Privacy Session, will be about “Smartphones and Location Sharing: Privacy Threats and Possible Solutions”.

The Abstract, in Hebrew, is in here:

טלפונים חכמים אוגרים ומפיצים מידע לגבי מיקומם הגיאוגרפי, ובהשלכה, לגבי המיקום הגיאוגרפי של בעליהם. השימוש במידע זה מאפשר יצירה של מרחבים משולבים גיאוגרפים-ווירטואליים, הפותחים פתח ליישומים חדשים ומשמעותיים לחיי משתמשים, החל מניווט, דרך מציאת בני ובנות זוג בקרבת מקום וכלה במרדף אחר פוקימונים וירטואליים. יחד עם זאת, החשיפה למיקומים הנה רחבה ביותר ומציגה איומים חדשים על פרטיות המשתמשים. בהרצאה, נסקור את האיומים, תוך ניתוח של ההקשרים שונים של שימוש: הקשרים בין-אישיים, מול ארגונים שונים ומול ממשלות. ננתח את הסיכונים לפרטיות הנובעים מניתוח נתוני המיקום, ואת האתגרים העומדים בפני ניסיונות לבצע התממה )anonymization )של נתוני מיקום. אציג מספר מחקרים שבוצעו על ידי סטודנטים בקבוצת המחקר שלי, הבאים להבין כיצד משתמשים מתמודדים עם איומי פרטיות בחיי היום-יום ומהם עמדתם כלפי שימוש במיקום לצרכים שונים. לבסוף, אציג מחקרים המתמודדים עם חלק מהאיומים המשמעותיים על הפרטיות תוך מתן אפשרות להמשך השימוש ביישומים מבוססי-מיקום.